Regulamin sklepu

 

§1

Definicje

a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

b. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kc. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

c. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

d. Sprzedawca – SUP BAZA Sp. z o.o. zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Balladyny 3, 81-524 Gdynia, NIP: 586-238-47-68, Regon: 523208750

e. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

f. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 ze zm.);

g. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

h. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym do sprzedaży

i. Regulamin – niniejszy dokument; nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

j. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

k. Dzień roboczy – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku;

l. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem https://sklep.supbaza.pl/

ł. Formularz zamówienia – formularz w sklepie internetowym służący Klientowi do złożenia zamówienia;

m. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze sklepu internetowego,

n. koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, dająca mu możliwość złożenia Zamówienia bez względu na ilość produktów, korzystanie z kodów i kuponów rabatowych obniżających cenę produktu lub dostawy na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów,

o. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

p. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa dostarczany klientowi za pośrednictwem poczty e-mail lub wraz z produktem.

r. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

s. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

t. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

u. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

w. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument zwany Regulaminem określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.sklep.supbaza.pl/ przez SUP BAZA Sp. z o.o. ul. Balladyny 3, 81-524 Gdynia, NIP: 586-238-47-68, Regon: 523208750 a także prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów i usług prezentowanych na stronach Sklepu a także korzystać z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną

3. Odbiorcami usług i towarów prezentowanych w sklepie są Konsumenci na zasadach opisanych w &3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

§3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, konieczne spełnienie przez system teleinformatyczny i Użytkownika następujących wymagań

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu

b.  dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego adresu e-mail

c. standardowa przeglądarka internetowa

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 

2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

3. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu.

4. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, opinii itp.

6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

7. Kupujący zawierający umowę sprzedaży w imieniu innej osoby akceptując Regulamin oświadcza, iż posiada stosowne umocowania od osoby w imieniu której jest zawierana

8. Usługi świadczone w sklepie są bezpłatne i świadczone przez Sprzedawcę 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu

9.  Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną: konto, formularz zamówień, Newsletter

 

2. Wymienione § 4 pkt. 1 usługi elektroniczne świadczone s na rzecz Użytkownika są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży produktu i usług prezentowanych w sklepie

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu lub zaznaczeniu stosownego pola checkbox przy zakładaniu Konta.

3. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.

4. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

5. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera. 

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego https://sklep.supbaza.pl/ klient może złożyć na adres mailowy kontakt@supbaza.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§5

Odpłatne usługi elektroniczne

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie mu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie, jako gość bądź po zarejestrowaniu w sklepie konta. 

2. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@supbaza.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

&6

Składanie zamówienia

1. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  https://sklep.supbaza.pl/

 

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, może on skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąhttps://sklep.supbaza.pl/ ,dokonać wyboru produktów i postępować zgodnie z komunikatami technicznymi wyświetlanymi klientowi w trakcie procesu zamawiania.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i zmian w zakresie wyboru Towaru. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia 

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z pkt.6 powyżej.

 

8. Po wypełnieniu formularza, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym  kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

 

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

10. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży wybranych produktów lub usług. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

 

11. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

13. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

14. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Czas i mechanizm procesu realizacji zamówienia uzależniony jest wyboru formy płatności i został opisany w §9 ptk.1-2

 

 

§7 Płatności

1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się na następujące sposoby:

a. przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem „Przelewy24”- lista dostępnych banków widoczna jest podczas składania zamówienia

b. przelewem tradycyjnym – przy dokonywaniu przelewu Klient powinien użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności, przelewu należy dokonać w PLN na konto Sprzedawcy: Sup Bazę Sp. z o.o. ul. Balladyny 3, 81-524 Gdynia-Orłowo Nr konta 86 1020 1853 0000 9702 0524 4605  

 

2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. 

 

3.Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.

 

4 Jeżeli wybrał płatność przy odbiorze otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz dane adresowe do osobistej finalizacji transakcji chyba, że następuje ona w miejscu wskazanym przez klienta w drodze wyboru dostawy kurierem 

 

§ 8

 Produkty

1. Wszystkie Produkty  dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są wolne od wad chyba, że zostały oznaczone przez Sprzedającego jako niepełnowartościowe np. używane, drugiego gatunku etc.

 

2. Każdy produkt w tym usługi zawierają opis wskazujący na rodzaj, właściwości, parametry i cenę produktu a zdjęcia dołączone do opisu mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnic się od produktu stanowiącego umowę sprzedaży w związku z parametrami technicznym sprzętu dysponowanego przez Klienta 

 

3. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie zawierają należny podatek od towarów i usług i są cenami brutto. Produkty zwolnione z podatku lub z obniżonym podatkiem zawierają informację o stawce lub zwolnieniu. Ceny produktów nie zawierają cen dostawy, chyba, że Sprzedający wyraźnie zaznaczył w opisie produktu, że jest inaczej. Ceny produktów prezentowane są w sposób widoczny pod produktem.

 

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży a także akcji Przedsprzedaży produktów na specjalnych zasadach opisanych pod produktem lub specjalnym Regulaminem/Umową Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Wprowadzone zmiany nie wpływają na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Akcje promocyjne prowadzone są na oznaczonych wyraźnie zasadach i terminach wskazanych każdorazowo w sklepie. Opisane powyżej akcje kończą się zawsze o godz. 23:59 w dniu oznaczonym jako termin ostateczny. 

7. Produkty prezentowane są wg. kategorii, mogą być wyszukiwane przy pomocy kategorii produktu, filtra czy wyszukiwarki.

8. Zasadniczo klient może zamawiać tylko produkty dostępne w sklepie chyba, że Sprzedający umożliwi zamawianie produktu z opcją oczekiwania, lub Przedsprzedaż, co wyraźnie zaznaczy w opisie produktu.

9. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§9

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na 

a. skompletowaniu przez Sprzedającego zamówionych produktów i zapakowaniu ich w celu dostawy

b.  wydaniu przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją dostawy 

 

2. Czas trwania:

A do 3 dni roboczych. Jeżeli czas kompletowania okaże się dłuższy niż 3 dni, Sprzedający poinformuje o tym fakcie kupującego za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku produktów na zamówienie czy customowych (nieseryjnych) ofert czas ten może ulec wydłużeniu o czym Sprzedający uprzedzi w ofercie produktu i/ lub doprecyzuje w korespondencji e-mail z Klientem.

c.  do 2 dni roboczych po skompletowaniu

 

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem)

 

4. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich: DPD.

 

5. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi we wskazanym terminie lub zgodnie z zapisami pkt. 2 §7, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawca określił inaczej. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

 

6. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

a. przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

b. płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 

7. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki  zamówienia był jak najszybszy.

 

§10

Dostawa

1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

 

2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

3. Po czasie realizacji zamówienia wskazanym w &9, pkt.2 , towar wydawany jest przewoźnikowi. Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi do 2 dni roboczych liczonych od momentu skompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). 

5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej, DPD, 

 

6. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy.

 

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

 

9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru – także powrotnego.

 

10. Utrwalenie zawartej umowy następuje poprzez wystawienie paragonu lub faktury vat, dostarczane w formie elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail i/lub w zamawianej przesyłce.

§11

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

3. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

 

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@supbaza.pl

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Liczy się data nadania przesyłki.

 

7.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje między innymi Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

13. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

 

14. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.

 

15. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia do którego, dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych rzeczy pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu. Jeżeli zamówienie było z opcją darmowej dostawy, Sprzedający obciąży kupującego kosztami wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§12

Odpowiedzialność za wady/reklamacje z tytułu rękojmi

1. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

3. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi

 

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:

a. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

b. żądać usunięcia wady,

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, w dokładny sposób opisując wadę, datę jej powstania i określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Przed wysłaniem reklamowanego produktu Sprzedawca prosi o informację poprzez pocztę e-mail kontakt@supbaza.pl 

 

6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@supbaza.pl

 

7. Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby firmy SUP Baza Sp. z o.o., ul. Balladyny 3 81-524 Gdynia Orłowo na własny koszt.

 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

9.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.

 

10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.

 

12. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.

 

13. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

14. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.

15. Konsument niezależnie od reklamacji z tytułu rękojmi może wykonywać reklamację z tytułu gwarancji jeżeli zakupiony produkt objęty jest taką gwarancją.

Informacje o gwarancji powinny być umieszczone w opisie produktu na stronie sklepu a jej szczegółowe zasady znajdują się na karcie dołączonej do produktu objętego gwarancją

 

16. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§13

Dane osobowe i pliki cookies

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest SUP BAZA Sp. z o.o. zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Balladyny 3, 81-524 Gdynia, NIP: 586-238-47-68, Regon: 523208750 

 

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://supbaza.pl/ nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

11. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z https://supbaza.pl (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, księgowość, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 14

 Polityka cookies

1. Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies).

 

2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników sieci Internet. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, otworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§15

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych np. projekty graficzne, zdjęcia, opisy mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 

2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze wykorzystywanie treści i zawartość strony sklepu objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną

 

§16 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§17

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

 

3. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

a. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

b. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

 

4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 

5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych KC

 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2023 roku

ZAPOZNAJ SIĘ Z CENNIKIEM USŁUG I SZKOLEŃ SUP BAZY W PODZIALE NA KATEGORIE:

Kategorie usług i szkoleń